کنسرت 20 فروردین     اریکه ایرانیان
    پنجشنبه ۲۰ فروردین ساعت : 20:00 , 22:00

کنسرت 23 فروردین     میلاد نمایشگاه بین المللی
    یکشنبه ۲۳ فروردین ساعت : 19:00 , 21:00